Tải mẫu phiếu tại: Phiếu khảo sat TTTN_2018

Lưu ý: Sinh viên nộp phiếu về Văn phòng Khoa CNTT trong ngày 4/11/2018