BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
- Địa chỉ: Văn phòng bộ môn 414 Tầng 4, nhà C1, trường đại học CNTT và Truyền thông
- Facebook: https://www.facebook.com/httt.ictu

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

– Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

– Chức vụ: Trưởng bộ môn

– Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ảnh, nhận dạng, học máy

– Môn học phục trách giảng dạy: Cơ sở dữ liệu đa phương tiện, lý thuyết nhận dạng, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ảnh

– Điện thoại liên hệ: 0817.750.552

– Email: nttnhan@ictu.edu.vn

– Văn phòng làm việc: Phòng C1.414

Đội ngũ cán bộ giảng viên trong bộ môn

STT Tên Giảng Viên Trình Độ Số điện thoại Email liên hệ
1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tiến sỹ 0817.750.552 nttnhan@ictu.edu.vn
2 Nguyễn Hải Minh Tiến sỹ 0912.787.468 nhminh@ictu.edu.vn
3 Nguyễn Văn Linh Tiến sỹ nvlinh@ictu.edu.vn
4 Vũ Đức Thái Tiến sỹ 0985.158.998 vdthai@ictu.edu.vn
5 Nguyễn Thu Hương (81) Thạc sỹ 0982.734.973 nthuong@ictu.edu.vn
6 Lê Thu Trang Thạc sỹ 0983.754.948 lttrang@ictu.edu.vn
7 Nguyễn Kim Sơn Thạc sỹ 0975.910.551 nkson@ictu.edu.vn
8 Trinh Văn Hà Thạc sỹ 0983.454.755 tvha@ictu.edu.vn
9 Mai Văn Hoàn Thạc sỹ 0912.500.634 mvhoan@ictu.edu.vn
10 Nguyễn Quang Hiệp Thạc sỹ 0915.122.722 nqhiep@ictu.edu.vn
11 Phạm Thị Liên Thạc sỹ 0976.882.196 ptlien@ictu.edu.vn
12 Đào Trần Chung Thạc sỹ 0377.497.032 dtchung@ictu.edu.vn
13 Dương Thị Mai Thương Thạc sỹ 0945.373.858 dmthuong@ictu.edu.vn
14 Hồ Thị Tuyến Thạc sỹ 0966.802.169 httuyen@ictu.edu.vn
15 Vũ Thị Nguyệt Thạc sỹ 0985.214.249 vtnguyet@ictu.edu.vn
16 Ngô Thị Lan Phương Thạc sỹ 0975.272.359 ntlphuong@ictu.edu.vn
17 Phùng Thế Huân Thạc sỹ 0915.972.819 pthuan@ictu.edu.vn
18 Nguyễn Thị Linh Thạc sỹ 0944.080.888 ntlinh@ictu.edu.vn
19 Nguyễn Thu Hương (88) Thạc sỹ

Một số hình ảnh về bộ môn