BỘ MÔN MẠNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
- Địa chỉ: Phòng C6.603 nhà C6, trường đại học CNTT và Truyền thông
- Facebook:

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

– Họ tên: TS. Nguyễn Toàn Thắng

– Chức vụ: Trưởng bộ môn

– Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, IOT, Truyền thông mạng

– Môn học phụ trách giảng dạy: Lập trình ứng dụng, mạng máy tính, phần mềm và dịch vụ mạng

– Điện thoại liên hệ: 0987.505.245

– Email: thangnt@ictu.edu.vn

– Văn phòng làm việc: Phòng C6.603

– Họ tên: ThS. Nguyễn Anh Chuyên

– Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

– Lĩnh vực nghiên cứu: An toàn bảo mật thông tin trong môi trường mạng, điều tra và ứng cứu xử lý sự cố về mã độc, tấn công mạng trong lĩnh vực ATTT, đảm bảo độ tin cậy hệ thống.

– Môn học phụ trách giảng dạy: An toàn thông tin, Điều tra số, Ứng cứu xử lý sự cố mạng, Xâm nhập giả định

– Điện thoại liên hệ: 0942.599.113

– Email: nachuyen@ictu.edu.vn

– Văn phòng làm việc: Phòng C6.603

Đội ngũ cán bộ giảng viên trong bộ môn

STT Tên Giảng Viên Trình Độ Số điện thoại Email liên hệ
1 Nguyễn Toàn Thắng Tiến sỹ 0987.505.245 thangnt@ictu.edu.vn
2 Vũ Huy Lượng Tiến sỹ 0983.315.335 vhluong@ictu.edu.vn
3 Nguyễn Thị Mai Phương Tiến sỹ 0976.445.861 ntmphuong@ictu.edu.vn
4 Đỗ Đình Cường Tiến sỹ 0982.990.908 ddcuong@ictu.edu.vn
5 Nguyễn Anh Chuyên Thạc sỹ – Nghiên cứu sinh 0942.599.113 nachuyen@ictu.edu.vn
6 Lê Hoàng Hiệp Thạc sỹ 0984.666.500 lhhiep@ictu.edu.vn
7 Phạm Hồng Việt Thạc sỹ 0974.908.788 phviet@ictu.edu.vn
8 Dương Thúy Hường Thạc sỹ 0966.933.636 dthuong@ictu.edu.vn
9 Lương Thị Minh Huế Thạc sỹ 0963.656.282 lmhue@ictu.edu.vn
10 Nguyễn Thị Duyên Thạc sỹ 0978.290.731 duyennt@ictu.edu.vn
11 Trần Quang Huy Thạc sỹ 0947.112.999 tqhuy@ictu.edu.vn
12 Vũ Văn Diện Thạc sỹ 0977.680.685 vvdien@ictu.edu.vn
13 Dương Thu Mây Thạc sỹ – Nghiên cứu sinh 0989.086.222 dtmay@ictu.edu.vn
14 Đỗ Đình Lực Thạc sỹ 0975.406.856 ddluc@ictu.edu.vn
15 Trịnh Minh Đức Thạc sỹ – Nghiên cứu sinh 0984.215.060 tmduc@ictu.edu.vn
16 Vũ Việt Dũng Thạc sỹ 0392.273.280 vvdung@ictu.edu.vn
17 Trần Duy Minh Thạc sỹ 0374.473.888 tdminh@ictu.edu.vn
18 Lê Tuấn Anh Thạc sỹ – Nghiên cứu sinh 0942.818.822 ltanh@ictu.edu.vn