Giới thiệu chung

Văn phòng khoa

Văn phòng Khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

HỌ VÀ TÊNNHIỆM VỤ


CN. Nguyễn Thị Thanh Vân
Điện thoại: 0915.567.550
Email: nttvan@ictu.edu.vn

– Thực hiện triển khai các kế hoạch về Công tác giảng dạy các lớp do khoa quản lý

 

–  Thực hiện triển khai các kế hoạch về Công tác coi, chấm thi

 

–  Thực hiện triển khai các kế hoạch về Công tác thực tập/ Đồ án/ Khóa luận

 

–  Thực hiện triển khai các kế hoạch về thủ tục làm thanh toán liên quan đến các hoạt động trong khoa

 

–  Thực hiện nhiệm vụ của Chi ủy viên

 

– Nhiệm vụ khác

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng khoa/ Ban Chủ nhiệm khoa

+ Tham gia các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên  triển khai/ huy động.KS. Trần Ngọc Ân
Điện thoại: 0965.957.333
Email: tnan@ictu.edu.vn

– Thực hiện Công tác quản lý tài sản trang thiết bị kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng, cài đặt sửa chữa tại phòng Lab Samsung và phòng lab Khoa học dữ

 

–  Thực hiện kế hoạch khai thác và sử dụng phòng Lab.

 

–  Thực hiện công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất của toàn Khoa.

 

–  Thực hiện việc quản lý và viết bài trên Website và trang Fanpage của Khoa

 

–  Thực hiện nhiệm vụ của BCH Công đoàn bộ phận

 

–  Tham gia thành viên hội đồng đánh giá ngoài AUN-QA V4

 

– Nhiệm vụ khác

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BCN Khoa

+ Tham gia các hoạt động của Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn thanh niên

 

THS. Ngô Thị Bích Ngọc

Điện thoại: 0976.184.110
Email: ntbngoc@ictu.edu.vn

 • Công tác Học sinh sinh viên

  +  Quản lý HSSV, GVCN&CVHT của Khoa

  +  Thực hiện các công tác liên quan đến HSSV, GVCN & CVHT của Khoa

  Công tác NCKH & HTQT

  +  Thực hiện các nội dung công việc được triển khai từ phòng NCKH&HTQT

  +  Triển khai công tác xây dựng biên soạn mới sách, giáo trình.

  Nhiệm vụ khác

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Khoa

  + Tham gia các hoạt động của Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn thanh niên
  
Chia sẻ: