BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. NGUYỄN HẢI MINH

TRƯỞNG KHOA

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.

– Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo sau đại học và phát triển nguồn tuyển sinh đối với hệ sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và chuyển giao công nghệ.

– Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khoa.

– Phụ trách công tác tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.

– Chỉ đạo triển khai các sự kiện lớn của khoa như: kỷ niệm ngày Nhà giáo; lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa và Bộ môn Hệ thống thông tin

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Trực tiếp phụ trách các công tác: Công tác học sinh sinh viên; giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập; Công tác chính trị tư tưởng; Công tác thanh tra pháp chế. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Dịch vụ về đào tạo trong khoa.

– Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên; công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên của khoa và Trường.

– Phụ trách công tác phối hợp giữa công đoàn khoa với các đơn vị ngoài khoa trong các hoạt động liên quan đến đời sống của CBGV.

– Phụ trách công tác liên kết và kết nối doanh nghiệp nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp.

– Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn Mạng và An toàn thông tin.

– Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng khoa.

TS. Quách Xuân Trưởng

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. ĐÀM THANH PHƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Trưc tiếp phụ trách công tác đào tạo các hệ Đại học trong toàn khoa.

– Phụ trách công tác đào tạo sau đại học.

– Phụ trách công tác phát triển nguồn tuyển sinh các hệ đào tạo đại học.

– Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn: Khoa học Máy tính và Công nghệ.

– Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng khoa.