Đề tài NCKH cấp tỉnh

Cấp

Năm

Tên

Chủ nhiệm

Nhiệm vụ cấp tính

2017

Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Tảo

Main Menu x