Đề tài NCKH cấp bộ

Cấp

Năm

Tên

Chủ nhiệm

Cấp bộ

2013

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê, quản lý thi đua, khen thưởng của Bộ giáo dục và Đào tạo

PGS.TS Phạm Việt Bình

2014

Nghiên cứu và phát triển đánh giá hiệu năng một số giao thức định tuyến cho mạng MANET

ThS Đỗ Đình Cường

2015

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý việc sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các cơ sở giáo dục

PGS.TS Phạm Việt Bình

2016

Nghiên cứu xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác dạy và học môn Lịch sử Việt Nam trong chương trình giáo dục phổ thông

TS Nguyễn Văn Tảo

2016

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhúng phát hiện và cảnh báo lái xe ngủ gật dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh

TS Vũ Đức Thái

 

Phát triển các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ trạng thái khuôn mặt 3D dựa trên các kỹ thuật nội suy phục vụ cho bài toán xây dựng phát thanh viên ảo

TS Đặng Thị Oanh

2019

Nghiên cứu khả năng bảo mật thông tin tại tầng vật lý và đánh giá hiểu quả của hoạt động của mạng không dây dựa trên các ràng buộc nhiễu và khả năng truyền/nhận năng lượng không dây

ThS Quách Xuân Trưởng

Main Menu x