Seminar

Dự kiến kế hoạch seminar năm 2017

TT Người Trình bày Đơn vị Thời gian báo cáo Ghi chú
1 Nguyễn Đức Toàn NCS 17/3/2017 Kết hợp phương thức xử lý mã OTP và mã khối để mã hóa – giải mã thông điệp
2 Quách Xuân Trưởng Khoa CNTT 24/3/2017  
3 Phạm Thị Thương Khoa CNTT 14/4/2017  
4 Nguyễn Tuấn Anh Khoa CNTT 21/4/2017  
5

Vũ Vinh Quang

Nguyễn Hiền Trinh

ICTU 12/5/2017  
6 Lê Anh Tú Khoa TT ĐPT 26/5/2017  
7 Nguyễn Hải Minh Khoa CNTT 16/6/2017  
8 Nguyễn Văn Núi Khoa CNTT 15/8/2017  
9

Vũ Vinh Quang

Nguyễn Hiền Trinh

Khoa CNTT 22/9/2017  
10 Phùng Thế Huân ICTU 14/10/2017  
11 Nguyễn Hống Tân Khoa CNTT 10/11/2017  
12 Nguyễn toàn Thắng Khoa CNTT 27/11/2017  
13 Trần Mạnh Tuấn Khoa CNTT 16/12/2017  
14 Trần Thị Ngân Khoa CNTT 30/12/2017  
Chia sẻ: