Lưu ý: Thời hạn hoàn thành việc trả nợ trước ngày 09/11/2017

Tải danh sách SV còn nợ học phí, lệ phí:   Click here