Đúng 8h00 sáng ngày 23/11/2018 sinh viên tập chung tại số 10 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên