Văn phòng khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa.

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thanh Vân Nhân viên 0915.567.550 nttvan@ictu.edu.vn

2

Cam Thị Thu Thương Nhân viên 0973.561.739 cttthuong@ictu.edu.vn

3

Đoàn Thị Thu Trang Nhân viên 0968.195.268 dtttrang@ictu.edu.vn

4

Ngô Thị Bích Ngọc Nhân viên 0976.184.110 ntbngoc@ictu.edu.vn

5

Phạm Thị Lan Hương Nhân viên  01665.959.659 ptlhuong@ictu.edu.vn