Văn phòng Khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ

CN. Nguyễn Thị Thanh Vân
Điện thoại: 0915.567.550
Email: nttvan@ictu.edu.vn

 • Triển khai, lưu trữ các công tác về Đào tạo trong toàn Khoa;
 • Triển khai kế hoạch thực tập, đồ án hệ ĐHCQ & phi chính quy (trong và ngoài trường);
 • Dự toán trong năm học;
 • Thư ký các buổi họp trong Khoa;
 • Đăng ký và tham gia cài đặt phần mềm thực hành trong năm học;
 • Thực hiện các công việc khác khi BCN Khoa phân công.


KS. Trần Ngọc Ân
Điện thoại: 0965.957.333
Email: tnan@ictu.edu.vn

 • Bảo quản, quản lý trang thiết bị phòng Samsung Lab ICTU;
 • Giám sát, triển khai kế hoạch khai thác phòng Lab theo kế hoạch chung của Khoa và Trường;
 • Đưa thông tin các hoạt động của phòng Lab lên Website, Facebook;
 • Phối hợp triển khai CT Xúc tiến tuyển sinh;
 • Quản trị Website, Facebook của Khoa;
 • Văn thư + Văn phòng phẩm + Quản trị thiết bị;
 • Thực hiện các công việc khác khi BCN Khoa phân công.
 

 

 

 

THS. Ngô Thị Bích Ngọc

Điện thoại: 0976.184.110
Email: ntbngoc@ictu.edu.vn

 • Triển khai các công tác về tổ chức cán bộ:
  – Thông tin quản lý CBVC;
  – Công tác thi đua khen thưởng;
  – Tập hợp, quản lý danh sách CB tham gia các hoạt động tập thể;
 • Thông tin về tài khoản, MST… thông tin của CBVC trong Khoa;
 • Phối hợp triển khai CT Xúc tiến tuyển sinh;
 • Công tác Quản lý khoa học;
 • Các công tác khi P. CNTT&TV triển khai;
 • Công tác quản lý HSSV và GVCN;
 • Triển khai và thực hiện công việc từ phòng Thanh tra pháp chế:Công tác chấm công và xếp loại ABC theo tháng,…
 • Lịch công tác của Khoa
  – Tổng kết/ kế hoạch thực hiện công tác tháng/năm;
  – Lên lịch công tác tuần/ tháng của Khoa;
 • Thực hiện các công việc khác khi BCN Khoa phân công.


CN. Phạm Thị Lan Hương
Điện thoại: 01665.959.659
Email: ptlhuong@ictu.edu.vn

 • Triển khai kế hoạch công tác TTTN tại cơ sở hệ ĐHCQ:
 • Viết bài, đăng thông tin lên Website của Khoa;
 • Công tác KT&ĐBCL Phối hợp cùng Đ/c Nguyễn Thu Hương:
  – Ngân hàng đề, công tác đảm bảo chất lượng;
  – Công tác kiểm tra giữa kỳ (Tổ chức chấm và quản lý kết quả);
  – Công tác dự giờ, giảng thử giảng mẫu; Hồ sơ giảng dạy …
  – Quản lý đề cương môn học;
 • Xét các môn học tương đương Phối hợp cùng Đ/c Nguyễn Tuấn Anh;
 • Phối hợp triển khai CT Xúc tiến tuyển sinh;
 • Thực hiện các công việc khác khi BCN Khoa phân công.