1. Danh sách GVHD TTCN hệ ĐHCQ K13_2017.2018

2. Danh sách GVHD TTCS hệ ĐHCQ K14

3. Ke_hoach_TTCN K13

4. Ke_hoach_TTCS K14