Lưu ý: Sinh viên có thể nhận đề tài qua điện thoại/ Email/ zalo… không phải lên trường gặp trực tiếp GVHD