1. Thời gian báo cáo dự kiến: Ngày 26 – 27/1/2019 ( hội đồng báo cáo Khoa sẽ công bố trước ngày 25/1/2019)
2. Sinh viên nộp 02 quyển báo cáo thực tập theo mẫu( xem file đính kèm) có đầy đủ chữ ký của GVQL và người HD tại CSTT, nộp Phiếu đánh giá quá trình thực tập tại CS về VPK ( nhà C1 tầng 4 P.408) từ ngày 18- 22/1/2019.