Chi bộ khoa CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH CNTT&TT. Hiện nay, Chi bộ có 36 đảng viên. Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2018 đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ gồm 05 đồng chí.

Danh sách ban chấp hành Chi bộ Đảng Khoa CNTT

HỌ VÀ TÊN CHÚC VỤ


TS. Đỗ Đình Cường

 • Chức vụ: Bí thư chi bộ
 • Điện thoại: 0982.990.908
 • Email: ddcuong@ictu.edu.vn


TS. Nguyễn Hải Minh

 • Chức vụ: Phó bí thư chi bộ
 • Điện thoại: 0912.787.468
 • Email: nhminh@ictu.edu.vn


ThS. Quách Xuân Trưởng

 • Chức vụ: Chi ủy viên
 • Điện thoại: 0989.090.832
 • Email: qxtruong@ictu.edu.vn


ThS. Nguyễn Hồng Tân

 • Chức vụ: Chi ủy viên
 • Điện thoại: 0943.252.165
 • Email: nhtan@ictu.edu.vn


Nguyễn Thị Thanh Vân

 • Chức vụ: Chi ủy viên
 • Điện thoại: 0915.567.550
 • Email: nttvan@ictu.edu.vn

Một số chỉ tiêu phấn đấu đề ra trong nghị quyết của Đại hội Chi bộ Khoa trong nhiệm kỳ 2015 – 2018

 • Bồi dưỡng kết nạp ít nhất là 30 đảng viên mới trong nhiệm kỳ của Chi bộ Khóa IV
 • 100% đảng viên tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể.
 • 100% đảng viên được xếp loại là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • 100% các giáo viên tham gia bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, các giáo viên chưa có trình độ thạc sỹ đi học cao học trong và ngoài nước.
 • Số lượng giảng viên thi đỗ NCS là 10 đồng chí.
 • Số lượng NCS bảo vệ thành công luận án tiến sỹ là 07 đồng chí.
 • Đăng ký đề tài KHCN các cấp: 03 đề tài cấp bộ; 05 đề tài cấp ĐHTN, 50% giáo viên đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở và 50% GV tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH.
 • Biên soạn xuất bản được 10 giáo trình.
 • 100% các môn học có ngân hàng đề thi.