HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC CÔNG TÁC


TS. Nguyễn Hải Minh
Trưởng Khoa
ĐT: 0912.787.468
Email: nhminh@ictu.edu.vn

 • Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa
 • Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo đối với các hệ đại học; công tác đối ngoại; công tác  đào tạo sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên; chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
 • Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.
 • Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khoa.
 • Phụ trách công tác tài chính khoa; cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.
 • Chỉ đạo triển khai các hoạt động, sự kiện lớn của khoa như: kỷ niệm ngày Nhà giáo; lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa.
 • Công tác phát triển nguồn tuyển sinh đối với các hệ đào tạo sau đại học và đại học chính quy.
 • Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn: Công nghệ lập trình và ứng dụng, Hệ thống Thông tin, Khoa học Máy tính.
 • Phụ trách bộ phận văn phòng khoa.

ThS. Quách Xuân Trưởng
Phó trưởng Khoa
ĐT: 0989.090.832
Email: qxtruong@ictu.edu.vn

 • Trực tiếp phụ trách các công tác: Công tác học sinh sinh viên; giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập; Công tác chính trị tư tưởng; Công tác thanh tra pháp chế; Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Dịch vụ về đào tạo trong khoa; tư vấn tuyển sinh đại học hệ liên thông và VLVH.
 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên (về Hội thảo NCKH sinh viên; công trình NCKH của sinh viên và các hoạt động khoa học sinh viên khác); công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên của khoa và Trường.
 • Chỉ đạo công tác phối hợp giữa công đoàn khoa với các đơn vị ngoài khoa trong các hoạt động liên quan đến đời sống của CBGV;
 • Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn Công nghệ Phần mềm và bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng khoa.