HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC CÔNG TÁC


TS. Nguyễn Hải Minh
Trưởng Khoa
ĐT: 0912.787.468
Email:nhminh@ictu.edu.vn

  • Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.
  • Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên; chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức và cán bộ.
  • Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn: Công nghệ lập trình và ứng dụng, Hệ thống Thông tin, Khoa học Máy tính.
 

Ths.Đỗ Đình Cường
Phó Trưởng Khoa
ĐT: 0982.990.908
Email:ddcuong@ictu.edu.vn

  • Trực tiếp phụ trách các công tác: Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Dịch vụ về đào tạo trong khoa; tư vấn tuyển sinh đại học hệ liên thông và VLVH; công tác Đoàn thanh niên.
  • Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Ths.Quách Xuân Trưởng
Phó Trưởng Khoa
ĐT: 0989.090.832
Email:qxtruong@ictu.edu.vn

  • Trực tiếp phụ trách các công tác: Công tác học sinh sinh viên; giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập; Công tác chính trị tư tưởng; Công tác thanh tra pháp chế; công tác nghiên cứu khoa học của SV, công tác công đoàn.
  • Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn