HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC CÔNG TÁC


TS. Nguyễn Hải Minh
Trưởng Khoa
ĐT: 0912.787.468
Email: nhminh@ictu.edu.vn

 • – Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.
 • – Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo sau đại học và phát triển nguồn tuyển sinh đối với hệ sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và chuyển giao công nghệ.
 • – Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.
 • – Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khoa.
 • – Phụ trách công tác tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.
 • – Chỉ đạo triển khai các sự kiện lớn của khoa như: kỷ niệm ngày Nhà giáo; lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa.
 • – Phụ trách bộ phận văn phòng khoa và Bộ môn HTTT.
 • – Phụ trách bộ phận văn phòng khoa.

ThS. Quách Xuân Trưởng
Phó trưởng Khoa
ĐT: 0989.090.832
Email: qxtruong@ictu.edu.vn

 • – Trực tiếp phụ trách các công tác: Công tác học sinh sinh viên; giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập; Công tác chính trị tư tưởng; Công tác thanh tra pháp chế. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Dịch vụ về đào tạo trong khoa.
 • – Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên; công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên của khoa và Trường.
 • – Phụ trách công tác phối hợp giữa công đoàn khoa với các đơn vị ngoài khoa trong các hoạt động liên quan đến đời sống của CBGV.
 • – Phụ trách công tác liên kết và kết nối doanh nghiệp nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp.
 • – Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn Mạng và An toàn thông tin.
 • – Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng khoa.

 

mm

TS. Đàm Thanh Phương
Phó trưởng Khoa
ĐT: 0912.998.749
Email: dtphuong@ictu.edu.vn

 • – Trưc tiếp phụ trách công tác đào tạo các hệ Đại học trong toàn khoa.
 • – Phụ trách công tác phát triển nguồn tuyển sinh các hệ đào tạo đại học.
 • – Chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của bộ môn: Khoa học Máy tính và Công nghệ.
 • – Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng khoa.