Dự kiến kế hoạch seminar năm 2017

TT Người Trình bày Đơn vị Thời gian báo cáo Ghi chú 1 Nguyễn Đức Toàn NCS 17/3/2017 Kết hợp phương thức xử lý mã OTP và mã khối để mã hóa – giải mã thông điệp 2 Quách Xuân Trưởng Khoa CNTT 24/3/2017   3 Phạm Thị Thương Khoa CNTT 14/4/2017   4 Nguyễn Tuấn Anh Khoa CNTT 21/4/2017   5 Vũ Vinh Quang Nguyễn Hiền Trinh ICTU 12/5/2017   6 Lê Anh Tú Khoa TT ĐPT 26/5/2017   7 Nguyễn Hải Minh Khoa CNTT 16/6/2017   8 Nguyễn Văn Núi Khoa CNTT 15/8/2017   9 Vũ Vinh Quang Nguyễn Hiền Trinh Khoa CNTT 22/9/2017   10 Phùng Thế Huân ICTU 14/10/2017   11 Nguyễn Hống Tân Khoa CNTT 10/11/2017   12 Nguyễn toàn Thắng Khoa CNTT 27/11/2017   13 Trần Mạnh Tuấn Khoa CNTT 16/12/2017   14 Trần Thị Ngân Khoa CNTT 30/12/2017...

Read More