Lưu ý: Tất cả các em sinh viên có tên trong danh sách trên nếu không tham gia buổi đánh giá, sẽ xem xét dừng xét tốt nghiệp trong đợt này.