Ở trang chủ có thể tìm kiếm mã sinh viên để ra chi tiết 1 sinh viên.
Có thể click vào điểm A, B, C, D, F để ra danh sách sinh viên có cùng điểm của môn đó.