Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin

 

Phó Trưởng Khoa (Phụ trách khoa)

TS. Nguyễn Hải Minh

 SĐT: 0912.787.468

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

Phó Trưởng Khoa

ThS. Đỗ Đình Cường

SĐT: 0982.990.908 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 

Phó Trưởng Khoa

ThS. Quách Xuân Trưởng

SĐT: 0989.090.832

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.