Hội đồng chấm TTCS ĐHCQ K10 và TTCN ĐHCQ K9

Danh sách hội đồng chấm thực tập cở sở ĐHCQ K10 vào ngày 02,03,04/6/2014.

Danh sách hội đồng chấm thực tập chuyên ngành ĐHCQ K9 vào ngày 16,17,18/5/2014.

SV khi đi bảo vệ mang theo 01 quyển + 01 đĩa CD (Có chữ ký của GVHD) vào hội đồng.

SV kiểm tra xem tên đề tài có chính xác với bản đăng ký, GVHD, hội đồng và ngày giờ.

Mọi thắc mắc liên hệ VPK gặp thầy Phúc.