Kế hoạch làm đồ án và danh sách GVHD ĐHCQ K8

Kế hoạch làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp và Danh sách GVHD ĐHCQ khóa 8.

Sinh viên gặp giáo viên nhận đề tài từ ngày 19/03/2014 đến ngày 22/03/2014.

Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn nhận đề tài thực tập, làm bản đăng ký thực tập và đề cương thực tập, nộp lại cho GV hướng dẫn.

Những bạn được phân công giáo viên ở xa khi đi gặp giáo viên nhận đề tài xin chữ ký thì có thể cầm bản đăng ký thực tập, đề cương thực tập về nộp cho bộ môn.

Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin gặp thầy Phúc.