1. Địa chỉ
Văn phòng bộ môn: phòng 210A, nhà C1, trường đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280.625.1403
Fax: 0280.384.6237

2. Nhiệm vụ

Bộ môn Các hệ thống thông tin thuộc khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các môn học thuộc ngành Các hệ thống thông tin cho các bậc học: Đại học và Cao đẳng. Ngoài ra, Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và ngành Các hệ thống thông tin nói riêng.

3. Các hướng nghiên cứu chuyên sâu
  • Phân tích viên hệ thống (systems analyst), tích hợp hệ thống (system integrator), quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin.
  • Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp.
  • Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.
  • Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.
  • Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.
  • Đảm nhận vai trò của một CIO (giám đốc thông tin).
  • Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội: giáo dục điện tử (elearning), thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), các hệ thống thông tin địa lý (GIS)…
  • Nghiên cứu viên, giảng viên. Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành thường xuyên được cập nhật mới phù hợp với sự phát triển chung trên thế giới.
4. Đội ngũ cán bộ